Tạo đề thi dễ dàng

Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi. Đảm bảo được việc mỗi học viên một đề khác nhau. Tự động lưu kết quả trong quá trình làm bài tránh trường hợp mất dữ liệu khi xảy ra tình trạng ngắt mạng. Sử dụng tính năng không cho phép chuyển đổi màn hình lúc khi tránh việc mở tài liệu.

Đăng Ký Tư Vấn
Hỗ trợ nhiều định dạng nội dung

Dễ dàng tạo nội dung khóa học với nhiều định dạng phổ biến như Video Pdf, Scorm. 

Lộ trình học tập

Cho phép học viên có thể biết và theo dõi lộ trình học tập của mình Tùy theo mỗi đối tượng khác nhau sẽ có lộ trình học tập khác nhau