Policy

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả cách thức Công Ty Bitlearn và các đơn vị thành viên cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “Bitlearn”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng sản phẩm, tính năng và các dịch vụ

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu


Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng. Một số ví dụ như:
- Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi
- Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng Dụng
- Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản)


Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật


Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:
Cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt trong việc quản lý của chúng tôi
Kích hoạt bạn để sử dụng Dịch Vụ
Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
Xác minh danh tính của bạn
Tham gia học tập
Xem lịch học tập
Cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi

Hỗ trợ học tập

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ học tập. Ví dụ, chúng tôi có thể:Diều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm

Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ đào tạo của chúng tôi. 
Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi


Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài


Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại


Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với bao gồm khách hàng : tên và ảnh của bạn; thông tin học tập của bạn.

Với các công ty con và chi nhánh: Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác


Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản ứng dụng. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc chúng tôi không còn có mục đích Quản lý hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo chính sách bảo mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận


Sửa đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ, sử dụng sản phẩm hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với chúng tôi sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó