Triển Khai Hệ Thống Đào Tạo Trực Tuyến Cho Truyển Hình Cáp Việt Nam

Với nhu cầu Đào tạo cho hơn 5000 nhân viên, VTVCab Việt Nam đã lựa chọn Bitlearn triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho nhân viên. Hệ thống hiện đã được triển khai và hoạt động đáp ứng đầy đủ những chức năng và quy trình đạo tạo cần thiết.